Гипертония касали. Гипертония схемы лечения. 2018-11-18 12:09

52 visitors think this article is helpful. 52 votes in total.

Гипертония касали

Этиология. Геморрагик иксультларнинг асосий сабабчилари, бу гипертония касаллиги. В настоящее время база данных законодательства обновляется. Сайт бир неча дақиқадан кейин иш фаолиятида давом этади.

Next

Гипертония касали

Шунингдек у яраларни тузатиш хусусиятига ҳам эгадир. Шарқ табиблари шафтоли барги ва гулларининг дамламасини қанд касали, тошмалар, нейродермит ва қон тўхтатишда ишлатишган. Марказий нерв системаси кон-томир касалликлари Марказий нерв системней кон-томкр касалликлари нерв системаси касалликлари ичида куп учрайдиган, аксарият холларда ногиронлик ва бевакт улимга сабаб буладиган касалликлардан хиссобланади. Бош миянинг кон билан таъминланишининг узига хос хусусиятлари: Бош мия фаолияти учун куп микдорда энергия керак булади, лекин, мия тукималари чегараланган энергия ресурсларига эга. Шу сабабли унинг хаетий фаолияти ва функционал активлиги учун юкори даражадаги тургун мия перфузияси керак булади. Бутун организм массасининг 2 фоизини таншкил этувчи бош мия тукимасини кислорсдга ва энергетик субетратларга булган эхтиежини кондириш учун умумий циркуляциядаги коннинг 14 фоизи талаб килинади. Шунда бош мия истемол килаетган кислород микдори, бутун организм истемол килаетган кислород микдорднинг 20 фоизини ташкил этади. давомида глюкозага булган эхтиежи уртача 4,5-7,0 мгни ташкил этади. Бош мия кон айланишини секинлашуви унинг функционал холатининг чекланишига олиб келади. давомида мияда кон айланишининг тухташи эса, бош мияда кайтариб булмайдиган жараенларни ривожланишига олиб келади. Бош миянинг кон билан таъминланишининг узига хослиги, унда куплаб анастомозлар системасининг борлигидир. Бунда олдинги, урта ва ортки мия артериялари, олдянги ва.орка бирлаштирувчи артериялардан хосил булувчи халка артериал халка (Веллизиев халкаси) мухим урин тутади. Айланиб утувчи apтериялар эса мия узагини муким кон билан таъминлаб турувчи Захарчекко халкасини хосил килади. Куз артерияси ва ташки уйку артерияси тармоклари орасидаги аиастомозлар хам бош миянинг кон билан таъминланишида мухим урин тутади. Куплаб артериал акастомозлар булиши экстракраниал артериал томирлар стенози ва тулик окклюзиясида хам бош мияни тургун кон билан таъминлаб беради. Бош миянинг кон билан таъминланишини узига хос хусусиятларидан яна бири, бу ауторегуляция механизми натижасида юзага келувчи автоном бош мия кон айланишидир. Бунинг физиологик негизи артериал кон босимнинг ортиши еки тушиб кетишига нисбатан бош мия кон томирларининг дилятацион еки констрикцион реакциясидир. Нормал холатда артериал кон босими 60 дан 180 мм-сув.уст.гача булган холларда бош мия кон айланиши нисбатан тургун булади. Турли патологик холатларда (артериал гипертензия, уткир бош мия кон айланшини бузилиши, бош мия шикастланиши, бош мия усмалари) ауторегуляция механизми унча фойдали булмайди ва артериал кон босимини тез узгаришига нисбатан мия кон айланишини узгариши суст кечади. Уткир бош мия кон айланишининг бузилиши (УБМКАБ) бу учокли белгилар, умумий мия белгилари, менингеал белгилар еки бу белгиларнинг биргаликда кечиши билан ифодаланувчи, кон томир узгаришлари таъсирида юзага келувчи миянинг зарарланишидир. Бемордаги неврологик нуксонларнинг канча вакт сакланиб колишига караб утиб кетувчи мия кон айланишининг бузилиши ва инсультлар тафовут этилади. Тез-тез эмоционал зурикиш, кам харакатлик, чекиш, тана огирлигини юкори булиши, кандли диабет, артериал гипертензия, дислипопротеинемия, юрак кон-томир системаси касалликларига ирсий моиллик бор беморлар УБМКАБ эхтимоллиги юкори булган беморлар хиссобланади. УБМКАБ ишемик тури бош миянинг кислородга ва энергетик субстратларга булган зхтиежини, мияга келаетган конни таъминлай олмаслиги ва миядаги кон айланишини бирдан емонлашиши натижасида. УБМКАБ геморрагак тури асосида эса мия кон томирлари девори бутунлиги бузилиши натижасида мия туккмасига, мия коринчаларига, мия пардалари остига кон куйилиши етади. Бутун дунеда инсультлар натижасида вафот этган беморлар умумий улим хурсаткичлари орасида 2-3- уринни эгаллайди. Бундани ташкари инсультлар чукур ногиронликка сабаб булади, шунингдек инсульт утказган беморларнинг 10%га якини доимий каровчига ва ердамга мухтож булади. Патоморфологик хусусиятларига кура иисультларнинг бир неча тури, мияга келаетган конни бирдан чекланиб колиши натижасида юзага келувчи ишемик тури (мия инфаркти) ва мия тукимасига, мия пардалари остига, мия кориячаларга кон куйилиши билан кечувчи геморрогик тури, хамда ишемия учоклари ва геморрагия учоклари биргаликда кузатилувчи аралаш тури тафовут килинади. Геморрагик иксультларнинг асосий сабабчилари, бу гипертония касаллиги, симптоматик гипертензия ва бош мия кон томирларининг тугма ривожланиш нуксонлари, асосан, мия кон томирлари аневризмаларидир. Бундан ташкари инсультдан сунг йукотилган фаолиятларни 21 кун давомида кайта тикланиши билан кечувчи кичик инсульт ва неврологик нуксонларни узок муддат сакланиб колиши билан. Шунингдек инсультларнинг куйидаги турлари хам фаркланади йукотилган фаолиятларни тулик тикланиаи билан кечувчи яхши регредиент тури, неврологик нуксони аста-секин тикланувчи, инсультдан сунгги колдик белгилар билан бирга кечувчи регредиент тури, умумий соматик касалликлар таъсирида еки бош мия кон айланишининг кайта бузилиши натижасида юзага келувчи кайталанувчи тури ва касалнинг нобут булиши билан тугалланувчи доимий касалликнинг огирлашиб бориши билан кечувчи, ривожланувчи еки прогредиент тури. Шунингдек геморрогик инсультлар коннинг ивиш ивиш тизими узгаришлари (гемофилия, тромболитикларни меъеридан ортик истемол килиш) натижасида хам юзага келиши мумкин. Аксарият холларда геморрагик инсультлар томирлар ерилиши натижасида юзага келади, артериал кон босимининг ортиши гематомалар пайдо булишига сабаб булади. Бундан ташкари гематомалар пайдо булишига васкулитлардаги кон томир девори деструкцияси, бош мия кон томирларининг тугма нуксонлари, аневризмалари ва узгарган кон томир деворидаги емирилишлар олиб келиши мумкин. Кон томир девори утказувчанлигининг ортиб кетиши куп холларда кон куйилишларига сабаб булади. Вазомотор узгаришлар натижасида, яъни кон айланишини секинлашувига олиб келувчи узок муддатли кон томир спазмини кейинчалик томирлар дилятацияси билан алмашиниши натижасида диапедез кон кетиш юзага келади. Бунда кон томир девори утказувчанлиги ортиб кетиб, кон плазмаси ва шаклли элементларини мия тукимасига чикиши кузатилади. Майда периваскуляр кон куйилиш учоклари бир-бирига куйилиб йирик геморрагик учокларни хосил килади. Геморрагик инсультларда гематомалар ва геморрагик туйиниш куринишидаги кон куйилишлар кузатилиши мумкин. Асосан артериал кон томирлардан кон куйилиши мумкин, лекин баъзи холларда вена кон томирларидан кон куйилиши хам мумкин. Бош мия кон томирлари тугма аневризмалари ва бош мия кон томирлари мальформацияси натижаскдаги гематомалар алохида гурухни хосил килади. Гпертония касаллигида асосан, урта мия артериясининг асосий стволидан деярли тугри бурчак остида чикувчи пустлок ости узаклари ва таламус сохаларини кон билан таъминловчи кон томир тармоклари зараланади. Шу сабабли гематомалар аксарият холларда бош мия ок моддаси сохасида, пустлок ости узакларида хосил булади. Куп холларда медиал-таламус сохасига кон куйилиш, латерал-ички капсула сохасига кон куйилишини фарклашимиз керак булади. Баъзи холларда эса ички капсула, еки уни икки тарафдан камраб олувчи аралаш гематомаларни фарклашимиз мумкин. Баъзи холларда гематомалар мия узаги сохасида жойлашиши мумкин, одатда, бу гематомалар куприк ва мияча сохасида жойлашган булади. Геморрогик туйиниш куринишидаги кон куйилишлари, асосан, майда кон томирлардан диапедез кон куйилиш катижасида юзага келади. Бундай холларда глиомезодермгал чандиклакиш еки кисталар хосил булиши, кон куйилкшларнинг якуний боскичи булиб хиссобланади. Купчилих кичик, медиал кон куйилишларда конни мия коринчаларига ерилиши (паренхиматоз-коринчаларга кон куйилишлари), айрим холларда эса субарохкоидал бушликка ерилиши (паренхкматоз субарохноидал кон куйилкшлари) кузатилиши мумкин. Одатда геморрагак инсультлар толикиш, натижасида, жисмоний зурикишдан сунг, еки хаяжонланиш натижасида тусатдан юзага келади. Баъзи холларда инсультдан олдин юзга коннинг "окиб" келиши, кучли бош огриги, барча жисмларни кизил рангда куриниши каби белгилар кузатилиши мумкин. Геморрогик инсультлар уткир бошланади (апоплексия). Унга характерли белгилардан, тусатдан кучли бош огриши, кайт килиш, нафасни тезлашиши, брадикардия еки тахикардия, гемиплегия еки гемипарез, хушнинг узгарши (хушнинг хиралашиши, сопор еки кома) кузатилиши мумкин. Баъзан инсультнинг бошлангич давридаек бемор коматоз холатда булиши мумкин., ундай холларда касаллик жуда огир кечади. Беморларнинг нафас олиши тезлашгагн, аускультатив дагал нафас, териси совук, томир уриши тараглашган, артериал кон босими одатда юкори, нигох куп холларда зарарланган тарафга караган булади, баьзан кон куйилиши бор тарафда куз корачиклари каттелашагн булади, куз олмаларининг узоклашиши, "тулкинсимон" харакатланиши, гематомага карама карши тарафда юкори ковок атонияси, бурун лаб бурмасининг силликланиши, лунжнинг нафас олиш вактида "елкансимон" куриниши кузатилиши мумкин. Купинча гемиплегия белгилари кузатилади яккол ривожланган мушаклар гипотонияси, тери ва пай рефлексларининг пасайиши, оекнинг ташкарига бурилиб туриши ва бошкалар кузатилиши мумкин. Мия ярим шарларидаги йирик кон куйилишларда, иккиламчи мия узагининг зарарланиш белгилари кузатилади. Улар вегетатив узгаришлар, кучайиб борувчи нафас олишдаги, юрак кон-томир фаолиятидаги узгаришлар, хушнинг узгаришлари, горметония куринишидаги (оек-куллар тонусининг бирдан ошиши билан кечузчи даврий тоник спазмлар) ва децеребрацион таранглашиш куринишидаги мушаклар тонусини ортиши куринишида кечиши мумкин. Мия узагига кон куйилишида хетий зарур аъзолар фаолиятининг узгариши, "альтернирующий синдром" куринишида кечувчи парезлар, XII жуфт бош мия нервларининг узак сохасидан зарарланиш белгилари кузатилиши мумкин. Куп холларда страбизм (гилайлик), анизокария, мидриаз, куз олмалари "тулкинсимон" харакати, нистагм, ютинишнинг бузилиши, мияча белгилари, икки тарафлама пирамид рефлекслар кузатилиши мумкин. Мия купригига куйилишида миоз, кон куйилиш учоги жойлашган тарафга нигох парези кузатилади (нигох оек кулларда парез ва параличлар бор тарафга каратилган булади). Эрта мушаклар тонусининг ортиши (горметония, децеребрацион таранглик), юкорига нигох парези ва куз корачиклари еругликка реакциясининг кузатклмаслгги (симптом Парино) мия узагининг орал кисмларига кон куйилишида кузатилади. Мия узагининг пастки кисмларига кон куйилиши эрта мушаклар гипотонияси еки атонияси, бульбар синдром ривожланиши билан ифодаланади. Миячага кон куйилиши кучли бош айланиши, миоз, нистагм, Гертвиг-Мажанди симптоми (вертикал йуналишдаги yзoклaштиpyвчи гилайлик), такрорий кайт килиш буйин ва энса сохасидаги кучли огрик, мушаклар гипертонияси еки атонияси, калла суяги ичи босимини ортиб бориши, оекларда парезлар кузатилмаслиги, атаксия кузатилиши билан ифодаланади. Паренхиматоз-вентрикуляр кон куйилишида тез орада яккол ривожланган хушнинг йуколиши ривожланиб бориши, хаетий зарур аъзолар фаолиятини емонлаши, икки тарафлама пирамид, хамоя рефлексларининг мусбат булиши, горметония, вегетатив белгиларни чукурлашиб бориши (жунжикишсимон титраш, совук тер коплаши, гипертермия) кузатилиди. Бош мия шиши, куйилган коннинг мия коринчаларига ерилиши, мия узагининг кисилиши ва силжиши геморрогик инсультларнинг бирмунча огир асоратларидан хиссобланади. Купинча бош мия ката ярим шарларидаги катта хажмли гематомаларни мия коринчаларига ерилиш билан асоратланиши натижасида бирдан коматоз холат, учокли белгилар юзага келади ва тез орада, баъзан, бир неча соатлардан сунг бемор нобут булиши кузатилади. Шунингдек миячага, мия узагига кон куйилиши ва унинг IV-коринчага ерилиши билан асоратланишида хам беморларни тез орада нобут булиши кузатилади. Мияга кон куйилишида улим курсаткичи анча юкори булиб, у уртача 60-90% ни: ташкил этади. Мия ярим шарларининг чегараланган латерал гематомаларида одатда хушнинг йукотилиши унча чукур булмайди. Беморнинг умумий ахволи аста-секин яхшиланиб боради ва тикланади: хуши тиниклашади, вегетатив узгаришлар камайиб боради, иккиламчи мия узаги белгилари йуколади, учокли белгилар аста-секин камайиб боради. Эрта мушаклар гапертонияси ва гипотонияси давридан сунг (купрок касалликнинг 3-хафтасидан бошлаб), Вернике-Манна холати (билакни букилиши, кул бармокларини, кул кафтини букилиши ва пронацияси, сон ва болдирни езилиши) Билан ифодаланувчи спастик турдаги кечки гемиплегик гипертония шаклланади. Субарохноидал кон куйилиши аксарият холларда бош мия кон томирлари аневризмалари ерилиши натижасида, айрим холдарда эса, гипертония касаллиги, мия кон томирлари атеросклерози еки турли кон томир касалликлари натижасида юзага келади. Айрим беморларда кон куйилиши ривожлангунга кадар, куз косаси ва пешона сохасидаги огрикларни, кузни харакатлантирувчи нерв парези белгилари билан бирга кечувчи мигрен хуружлари кузатилади. Баъзи холларда субарахноидал кон куйилишларидан олдин куз олдида "юлдузчалар пайло булиши", бошда шовкин кузатилиши мумкин. Одатда субарохноидал кон куйилишлари уткир равишда бошланади. Бирдан кучли бош огриги пайдо булади ("энсага каттик ургандек", "бошга иссик суюклккни тарккаши"), бу огриклар аввал махаллий (энса, пешона еки чакка сохасида) куринишига эга булиб, аста-секкн бутун бошга таркалади. Айрим холларда буйинда, кураклар орасида огриклар кузатилиши мумкин. Бош огриши билан бир каторда кунгил айниб кайт килиш, киска муддатли еки узок муддатли хушнинг йуколиши, психомотор кузгалишлар кузатилади. Айрим холларда тутканок хуружи хам кузатилиши мумкин. Тез орада менингеал белгилар (буйин мушакларининг таранглашиши, Керниге, Брудзинский белгилари), еругликка карай олмаслик ривожланади. Кон куйилишининг эрта боскичларида, одатда, учокли белгилар аникланмайди, бирок, базал артериал аневризмалар ерилганда курув нерви, курув нерви кесишмаси ва кузни харакатлантирувчи нервлар зарарланиши куринишидаги бош мия нервлари зарарланиш белгалари кузатилади. Нафас ва юрак кон-томир узгаришлари кузатилиши мумкин. Cy6apахноидал кон куйилишларига шубха тугилган вактда, ташхисни тасдиклаш максадида, орадан бир нача соат утказиб люмбал пуккция килиш мумкин. Цереброспинал суюклик (3-10 мл) мандрен остидан аста-секин чикарилади. Калла суяги ичи кон куйилишларида, жумладан, субарохноидал кон куйилишларида хам, цереброспинал суюклик кон аралаш, босим билан ажралиб чикади. Пункция натижасида шикастланган кон томирдан кетаетган конни инкор килиш максадида йуналиш бироз узгартирилиб, бир неча пробиркага суюклик олинади. Олинган суюклик албатта центрифуга килиниши керак, шунда, калла ичи кон куйилишларида конни шаклли элементларидан хосил булган чукма устида ксантохром суюклик аникланади. Унда 3-5-суткадан бошлаб нейтрофил плеоцитоз, 5-6-суткадан бошлаб мононуклеарлар ва лимфоцитлар микдори ортиб боради. Бош мия кон томирлари аневризмаси натижасидаги кон куйилишлари кайталаниши мумкин. Геморрагик инсультларда офтальмоскопик текшириш ердамида тур пардага кон куйилиши, куз тубида гипертоник ангиопатия белгилари аникланиши .мумкин. Цереброспинал суюклик текширишлганда коп куйилиши аникланади. Ангиография ердамида эса интрацеребрал кон томирларнинг силжиши еки бош миянинг кон томирсиз сохаси еки кон томир аневризмаси аникланади. Комьпютер ва магнит резонанс томографик текшириш эса калла суяги ичидаги, зичлиги юкори булган геморрагик учокни куриш имконини беради. Уларнинг ердамида геморрагик учок улчамлари, жойлашган урни хакида тулик маълумотга эга булишимиз мумкин. Геморрагик инсультлар учун хос булган пустлок ости марказларида, ички капсула сохасида жойлашган медиал гематомаларни олиб ташлаш хар доим хам беморнинг умумий ахволини яхшиланишига, шунингдек, касаллик прогнозини яхшиланишига олиб келавермяйди. Геморрагик инсульт утказган урта ешдаги беморларда, умумий ахволи исбатан стабллашгандан сунг кузатилувчи учокли ва умуммия белгиларини кучайиб бориши операция йули билан даволашга курсатма булиб хиссобланади. Бош мия ярим шарлари ок моддасида, ички апсулага нисбатан латерал жойлашган гематомалар операция йули билан даволашга тугридан тугри курсатма булиб хиссобланади ва уларни олиб ташлаш одатда дислокация белгиларини тез орада тикланишига, беморнинг умумий ахволини тез яхшиланишига олиб келади. Мия ичи гематомаларини олиб ташлашдаги асосий усул бу краниотомия хиссобланади. Мия чакка булаги оролчаси сохасигача таркалган латерал жойлашган гематомалар учун миянинг латерал эгати (сильвиев эгати) оркали бориш энг кулай йул хиисоблалади ва бунинг учун пешона-чакка сохаси трепанацияси килинади. Курув думбоги сохасида жойлашган гематомаларни кадоксимон танани кесиш йули бллан олиш мумкин. Гематомаларни атипик жойлашишида хирургик йул гематомани миянинг кайси сохасида жойлашганлигига караб аникланади. Миянинг чукур кисимларида жойлашган гематомаларни олиб ташлашда стереотоксик аспирация усули кулланилиши мумкин. Гематомаларни жойлашагн урни КТ текшиши ердамида аникланади. Бу усулнинг кулайлик томонлари мия жуда кам даражада шикастланади. Миячага кон куйилиши хает учун хавфли булган мия узагини касилишига олиб келади, шунинг учун бундай холларда зудлик билан операция килиш керак булади. Бунинг учун гематома жойлашган сохада мия орка чукурчаси резекцион трепанацияси килинади, мия каттик пардаси кесилади, мияча тукимаси очилиб, тупланган кон аспирация йули билан олиб ташланади ва жарохат яхшилаб ювилади. Мия кон томир патологиясининг бу гурухига мия кон томирлари тугма нуксонлари, артериал, айрим холларда артериовеноз аневризмалар, шунингдек, артериовеноз ташламалар киради. Бундай аномал кон томир деворининг ерилиши калла суяги ичи гематомоларини ривожланишига олиб келади. Бош мия артериялари аневризмалари бу артерия деворининг махаллий буртиб чикиши булиб, купинча улар копча куринишига эга булади, шу сабабли уларни копсимон аневризмалар номи билан аталади. Аневризмаларни учта кисми, буйни, танаси ва туби тафовут этилади. Одатда артериал аневризмалар ички уйку артериясининг мия кисмида, хусусан, ички уйку артериясидан ортки бириктирувчи артерия еки куз артерияси ажралиш кисмида; олдинги мия артериясида, унинг олдинги бриктирувчи артерия ажралиш кисмида; урта мия артерияснинг бифуркацияси кисмида, базилляр артерияда, унинг ортки мия артериясига ажралиш кисмида жойлашади. Куп холларда аневризмалар улчамлари уртача 1 смни ташкил этади. Айрим холларда улар катта улчамга (диаметри 3-4 см ва ундан катта) етади. Диаметри 2,5 см дан катта булган анезризмалар гигант аневризмалар деб аталади. Артериал аневризма юзага келишида бир неча сабаблар мавжуд: 1. Купчилик олимлар тугри деб хисоблаб, бу назарияга кура аневризма юзага келишида мия артерияси мушак каватининг дефекти, эмбрионал кон тамирларнинг тулик йуколиб кетмаслиги аневризма хосил булишига олиб келади. Аневризма ривожланишига олиб келувчи мия артериал системаси тугма етишловчилик нуксони купинча бошка ривожланиш нуксоклари - Вилизиев халкаси аномалияси, каротид – базилляр анастомоз, аорта коарктацияси, юрак ангиоматози, ички органлар аневризмалари, буйрак артериал фибромускуляр гиперплазияси, гиполитиутризм, буйрак поликистози билан кушилиб келади. Баъзал аневризмалар бир оша аъзоларида кузатилиши иш. Баъзи олимлар купинча атеросклеротик аневризмалар юзага келади деб хисоблайдилар. Бунда эмбол хасил булган жойда кучсиз верулентликка эга булган микроблар аникланган. Травматик аневризмалар – травма вактида мия артерияларида кан босмини кескин ошиши билан боглик. Чунки аневризм юзага келишида артерия даворидаги дегенератив узгаришлар мухим роль уйнайди. Бунда кучли зарб томир даворини шикастлайди ва кейингалик аневризма ривожланади. Артериал аневризма артерия бушлигини чегараланган еки диффуз кенгайиши еки артерия деворининг буртиб чикишидир. Купчилик аневризмалар якка деворли копчани эслатиб унда буйин танаси ва туби фаркланади. Атеросклеротик аневризмалар купинча мия ичидаги йирик кон томир ички уйку ва базилляр артерияда учраб урчиксимон шаклга эга булади. Баъзан артериал аневризмалар йирик сферик шаклга эга булади. Аневризма девори чандикдан, бириктируви тукимадан иборат хар хил бириктирувчи тукимали пластинкадан ташкил топган. Аневризма девори туби сохаси жуда юпка булиб хаттоки дефект хам булиши мумкин. Аневризма ерилиши купинча тубида еки танасининг ен томонида булади. Аневризма булишига шароит яратиб булишда хар хил улчамдага тромблар, богдан бушликни бутунлат эгаллани тромблар аникланади. Паренхиматоз ва субарахноидал кон куйилиш билан артериал аневризма ерилганда купинча мия хак тамири спазм билан боглик булса ишемик инфаркт аникланади. АРТЕРИАЛ АНЕВРИЗМАЛАР ЧАСТОТАСИ ВА ЛОКАЛИЗАЦИЯСИ А. Америка ва англия нейрохирургларининг биргаликдаги текширувлари натижасига кура бош миянинг кон томир касалликларига галинган беморларни 5-10% иида турли этиологияли субарахноидал кон куйишлар учрайди. Буларни ичида ерилган аневризмалар таклинган 3-6%-ни ташхис этади. ВОЗ маълумотларига кура улимга олиб келувчи касалликлар ичида бош мия кон томир касалликлари 3-урикни эгаллайди. Бошнинг йирик артериялари: олдинги мия артерияси хавзасида 37%. Бу бош мия артериал аневризмаларини янода эффектив булган даволаш ва диагностика килиш йулларини тулаб чикиш текодар мухим жонлигини билдиради. Патологоанатомик текширувларга бош мия аневризмалари барча уигонларда отаринча-куп уртога – 0,2501,7% учрайди.. Ички уйку артериялини супраалиноид тимида 36%, урта мия артериасида 21%, вертебробазилляр артериялар системасида 5,5% учрайди. Артериал аневризмалар энг куп учрайдиган жой булиб булиниш ва анастомоз хосил килувчи кисмлар хисобланади. Айникса улар олдинги бирланштирувчи артерия сохасида – 30%, орка бирлаштирувчи артерияни ички уйку артериясидан чикиш кисмида – 24% куп учрайди ва улар мияни урта артерияни асосий шохларга булилучи кисмида бирмунча камрок учрайди. Аневрималарнинг локализация тури беморларнинг жинисига богликлиги хозирги пайтда аникланган. Бир нечта аневризмаларнинг бирга учраши 20%ни ташкил этади. Клиникада аневризмалар купрок 30-60 ешларда учрайди. Ички уйку артерияси аневризмаси аелларда эрконларга караганда а марта купрок учрайди. Олдинга бирлаштирувчи артерияси аневризмаларининг 58%-и эртакларга тугри келади. Бундай турдаги аневризмалар барга аневризмаларнинг 41%-ини ташкил этади. Артериал аневризмаларни 3-та клиник шакли ажратилади: апоплесик, паралитик (усмасимол) ва симптомсиз: 1. Геморрагиягача булган даврда аневризмалар жойлашган жойига кура турлича учокли белгиларни бериши, аневризма улчамлари катталашиши билан учокли белгиларни кучайиб бориши билан намоен булади. Апоплексик шакли тусатдан ривожланувчи яширин субарахноидал кон куйишлар билан ифодаланади. Паралитик типдаги аневризмалар одатда катта улгамларгага етади яхши сифатли базал усмаларни эсланади. Аксарият холларда геморрагиягача булган даврда касалликнинг хеч кандай белгиси кузатилмаслиги, факатгина вакти-вакти билан суст бош огриши безовта килиб туриши мумкин. Лекин куп холларда йирик аневризма мияни ва калла мия нервларини сикиб куйибогир калла ичи кон куйлишларига олиб келади. Симптомсиз аневризмалар куп холларда тосодифан секцияда, церебрал ангиографияда, ягир еки компьютер томографияларда аникланади. Аневризмалар бош мия кон томирлари деворининг тугма яхши ривожланмаганлаги натижасида хосил булади. Касалликнинг бу даврида аниклаш бирмунча кийинчиликлар тугдиради. Ривожланиш даврида аневризма деворида дистрофик узгаришлар кузатилади. Гигант анвризмалар клиникаси геморрагиягача булган даврда бош мия усмалари куринишида булиши мумкин. Геморрагия даврида спонтан субарохноидал кон куйилиш кузатилади. У аста-секин юпкалашиб боради, аневризма улчамлари катталашиб боради. Артериал аневризмаларни ерилиш курсаткичи 10000/1 ни ташкил этади. Бу узгаришлар натижасида аневризма девори ерилиши, хает учун хавфли булган интракраниал кон куюлиши кузатилиши мумкин. Артериал аневризмалар клиник кечишида учта давр фаркланади: 1. Аксарият аневризмалар бош миянинг асосида, цистерналар сохасида жойлашади ва уларнинг ерилиши натижасида субарохноидал кон куйилиши юзага келади. Агар аневризмалар мия тукимасида жойлашган булса, уларни ерилиши мия ичи гематомаларига, уларнинг мияни чукур кисмларига, мия коринчалари ичига таркалишига сабаб булиши мумкин. Артериал аневризмалардан кон куйилишнинг узига хослиги, бу жараенни такрорланишидир. Кон томирлар спазми, субарахноидал бушликда кон лахтаси хосил булишинатижасида кон томирдан кон кетиш тухтайди, бирок бир неча кун утгач кайтадан кон кетиш кузатилади. Одатда такрорий кон куйилиш касалликнинг 2-4-хафтасида кузатилади. Артериал аневризмалар ерилишидакуп кузатиладиган асоратлардан бири базилляр артериянинг тургун спазмидир. У артерия деворининг кон шаклли элементларининг парчаланиши махсулотлари билан таъсирланиши натижасида юзага келади. Тургун артериал спазм аневризма ерилгандан сунг бир неча кун утгач юзага келади ва 2-3 хафта давомида сакланиб колади. Мия кон томирлари спазми натижасида миянинг огир ишемик узгаришлари(мия инфаркти) кузатилиши мумкин. Артериал аневризмалар ерилишининг прогнози яхши эмас. Бирламчи кон куйилишдан 30% беморлар вафот этади, иккиламчи кон куйилишдан ундан хам купрок беморлар вафот этади. Умуман артериал аневризмалар ерилишидан 60%беморлар вафот этади, омон колганларнинг куплари ногирон булиб колади. Артериал аневризмаларнинг ерилиши асосан мехнатга лаекатли ешдагиларда хеч кандай белгиларсиз тусатдан еки жисмоний ва эмоционал зурикиш натижасида юзага келиши мумкин. Бирдан кучли бош огриши, кунгил айниб кайт килиш, хушнинг йуколиши, огир холларда узок муддатли коматлз холатлар юзага келади. Текшириб курилганда мия пардаоарининг кучли таъсирланиш белгилари аникланади. Куп холларда миянинг учокли белгилари хам кузатилиши мумкин. Бош мия нервларининг зарарланиш белгилари артериал аневризмалар ерилишига хос белгилардан хиссобланади. Аксарият холларда кузни харакатлантирувчи нерв зарарланиши кузатилади. Бу симптом ички уйку артериясининг орка девори аневризмаси, ички уйку артериясидан орка бириктирувчи артерия чикиш кисмида жойлашган аневризмага хос патогномик белги хиссобланади. Бу сохада жойлашган аневризма шундоккина кузни харакатлантирувчи нерв якинида етади. Кузни харакатлантирувчи нерв зарарланишини фронтоорбитал сохадаги кучли махаллий огрик билан бирга кечиши ички уйку артериясидан кон кетишининг таркок симптомокомплексидан хабар бериши мумкин. Ички уйку артериясининг куз артерияси ажралиш кисми ва олдинги бириктирувчи артерия ажралиш кисми аневризмалари ерилишида курув нерв ива курув нерви кесишмаси зарарланиши кузатилади. Колган бош мия нервларининг зарарланиши кам кузатилади. Массив кон куйилишда тез орада нафас ва юрак кон-томир тизими фаолиятини издан чикиши кузатилади. Ички уйку артериясининг коваксимон синусдан утиш кисмида купинча гигант аневризмалар кузатилади. Бундай холларда купинча супраорбитал сохада кучайиб борувчи огриклар, юздаги сезувчанликна пасайиши, кузни харакатлантирувчи нерв зарарланиши (III-IV-VI-жуфт бош мия нервлари кисилиш белгилари), коваксимон синусдан утувчи бош мия нервларининг зарарланиш белгилари кузатилади. Операциялар 2-хил булади: а) аневризманинг узига тугридан-тугри бориб уни беркитиладиган интракраниал операциялар; б) баллон катетер ердамидаги эндоваскуляр операциялар. Шунингдек гигант аневризмалар уйку артерияси бифуркацияси сохасида ва вертебробазилляр тизимда хам кузатилиши мумкин. Постгеморрагик даврда беморлар аста-секин тузала бошлайдилар аневризмаларни жойлашган жойига караб турлича неврологик колдик белгилар кузатилиши еки хеч кандай неврологик дефицит кузатилмаслиги хам мимкин. Бош мия кон томирлари аневризмалари диагностикаси аневризма ерулгингача булган даврда бирмунча кийин булиб, аксарият беморларда вакти-вакти билан бош огриб туришидан бошка хеч нарса безовта килмаслиги мумкин. Аневризма ерилган беморларининг ярми купинча дастлабки 2 хафта ичида халок булади. Бош мия кон томирлари аневризмаси диагностикасида КТ, МРТ, траскраниал допплерография, нейрофизиологик, нейроофтальмологик, отоневрологик текширишлар мухим урин тутади. Бунда вена ичига контраст юбориб КТ килинганда аневризма булигида контраст моддани тупланиши кузатилади. Ангиоспазм натижасидаги миянинг ишемик зараланган кисмлари курилади. Субарахноидал кон куйилишлар ва гемтомалар аникланади. Кайта кон куйилишида 4-10 марта куп холатларда улим содир булиши мумкин. Аневризманинг ерилиш даврида диагностика нисбатан осон булиб, юкорида келтирилган клиник неврологик белгиларни борлиги, люмбал пункцияда кон борлиги аневризмалар ерилишидан далолат беради. Мия томирлари аневризмлари диагностикасида хал килувчи роль уйнайди. Шунинг учун дастлабки хафтада беморнинг ахволи кутарса операция килиш керак. Аневризмалар диагностикасида якуний ташхис еки тула тукис диагностика церебрал ангиография текшириши натижасида амалга ошорилади. Аневризманинг аник жойи, шакли, ва улчами хакида маълумот беради. Ангиография 2-хил усулда бажарилиши мумкин: Каротид ва вертебрал пункцион ангиографияси еки Сельденгир буйича сон еки елка артериясидан катетер юбориш оркали. Аневрзма ерилишининг уткир даврида субарахноидал кон куйилишда хам ангиография килиш мумкин. Ангиографияга карши курсатма буладиган холатлар касални ахволи жуда хам огир булганда, операция килишни имконияти булмаганда ва хар кандай кушимча аралашув бемор ахволини огирлаштирадиган холатларда. Аневризмани доим ерилиш хавфи борлиги сабабли операция килиш максадга мувофик. Операцияни яхши чикиши учун анестезиологлар билан бирга бир канча мухим муаммоларни хал килиш лозим. Булар: а) Калла ичи босимини камайтириш ва мия хажмини кичрайтириш. Калла ичи босимини камайтириш диуритеклар ердамида ва люмбал ликвор дренажи ердамида бажарилади. Бошкариладиган артериал гипотония вена ичига арфонад, пентамин ва нитроглицерин юбориш оркали бажарилади. Артерия аневрищмаларини жойланишига караб, уларга оператив йуллар турлича булади. б) аневризмани ерилишини олдини олиш учун артериал кон босимни камайтириш. Олдинги бирлаштирувчи артерия аневризмаларида пешона сохаси трепанация килинади; ички уйку ва урта мия аритерияларида пешона чакка сохаси, базилляр артерия аневризмаларида мияча чодирини кесиб, энса сохаси трепанация килинади. Операциясни интракраниал кисмини операцион оптика (микроскоп еки лупа) ердамида ва микрохирургия асбоблари ердамида бажарилади. Операциядан максад аневризмани узини (буйинчасини) топиб ва уни кон айланишидан ажратишдан иборат бу аневризмани боглаш еки клипса куйиш билан амалга оширилади. Агар буни иложиси булмаса аневризма клей композицияси шимдирилган хирургик дока парчаси билан ураб куйилади. Куп сонли артериал аневризмаларни хирургик даволаш асосий прениципи, уларни хаммасини бир вактида беркитишдан иборат. Биринчи навбатда копсимон аневризма, кейин бошкалари беркитилади. Адекват хирургик бориш йуллари куланилганда хамма аневризмаларни беркитиш имкони булади. Хозирги вактда артериал аневризмаларни хирургик даволашда Сербиненко таклиф килган эндоваскуляр операциялар кенг кулланилади. АВМнинг биринчи клиник куринишлари бемор хиетининг 2 ва 3-ун йиллигида юзага килади. Бу операциялар ангиографик приставкаси ва электрон оптик кайта тасвирлагичи булган рентгенологик курилмалар остида олиб борилади. АВМ эркакларда аелларга караганда 2 марта куп учрайди (2:1). Купчилик холларда улар урта мия артерияси билан боглик булади. ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯСИ АВМ хар хил диаметрдаги патологик кон-томирлар туридан иборат. Операциянинг максади аневризма бушлигига эмбол еки баллон-катетер юборилади ва кон айланиш тизимидан ажратилади. Самотокин (1967) буйича АВМ хамма калла ичи аневризмаларининг 28% ташкил килади. ЛОКАЛИЗАЦИЯСИ Интракраниал АВМ 90% супратнториал жойлашади. Тузилиши буйича улар артериялардан хам, веналардан хам фарк килади. Каверноз АВМ мия тукимасидан чегараланган булади, рацемоз АВМда патологик кон-томирлар уртасида мия тукимаси булади. АРТЕРИОВЕНОЗ МАЛЬФОРМАЦИЯЛАР Артериовеноз мальформациялар (АВМ) кон-томир системасининг тугма ривожланиш патологияси булиб, бунда артериал ва веноз циркуляцияси уртасида капилларлар булмайди, улар урнига патологик кон-томир тури булади. АВМ частотаси АКШ ахолиси уртасида 0,1% ташкил килади (S. Мия усмаларидан фарк килиб АВМларда кескин кенгайган афферент артериялар ва бир неча олиб кетувчи веналари булади. Артериовеноз мальформациялар эмбрион ривожланишининг 7-ва 8-хафтасида пайдо булади. ПАТОГЕНЕЗИ Артериовеноз мальформациялар патогенезида мия кон айланишининг бузилиши асосий уринда туради, бунга артериовеноз шунтларда капилляр томирлар йулиги сабаб булади. Асосий кон айланиши мия тукимасини четлаб, аневризма коптокчадан утиб кетади. Аста-секин аневризма коптокчадаги кон-томирлар кенгайиб боради, бунда коптокчага кон келиши купаяди. Узок вактдан бери мавжуд булган артериовеноз мальформацияларда кон олиб келувчи коллатераллар сони ошади. Мия каттик пардаси синусларида босимни ошиши веноз кон окишини кийинлаштиради. Бу нарса мия ишемиясига сабаб булиб, аввал махаллий кейин торкалган атрофия жараенига олиб келади. Коптокча кенгайиб боради ва мия тукимасини эза бошлайди. АВМ кон томирлари дефоридаги дегенератив узгаришлар, кон-томир деворини юпкаланиб бориб, уларни ерилиб кетишга олиб келади ва мия ичи гематомалари пайдо булади. Миядаги атрофик жараенлар пайдо булишига кайта кон куйилишлар хам сабаб булади. Бу айтиб утилган омиллар АВМларни клиник синдромларини: эпилептик тутканоклар, калла ичи геморрагиялари, неврологик етишмовчиликлар ва психик бузилишларга сабаб булади. АВМ биринчи марта бемор хаетининг 2- ва 3-ун йиллигида тусатдан калла ичига кон куйилиши, бош огриги, эпилептик тутканоклар ва бошка учокли белгилар куринишида пайдо булади. Кам холларда бошда шовкин ва экзофтальм пайдо булади. АВМ мия тукимасида жойлашганлиги сабабли купинча мия ичи гематомалари, кейин субарахноидал кон куйилиши содир булади. АВМдаги кон куилишлар, артериал аневризмаларга караганда елгинрок кечади. Бу куйидаги омиллар билан боглик: а) АВМ кон томирларидаги кон босими, артериал кон томирлариникига караганда паст булиши. б) АВМда кон куйилиш мия тукимасига булади, артериал аневризмалар ерилганда субарахноидал бушликка кон куйилади. Ерилиб кетган АВМ типик клиник кечиши куйидагича булади: соглом холатда еки даврий бош огригидан кейин тусатдан калла ичига кон куилиши мумкин. в) АВМ кон томирлари ерилганда мия йирик кон томирлари спазми булмайди. Аневризма локазилациясига караб учокли билгилар пайдо булади. Купинча гемипарез еки гемианопсия пайдо булади сезгини бузилиши, пайдо булади. Постгемаррогик даврда учокли симптомлар камайиб боради. Кейинчалик кон куйилишлар бир неча ой еки бир неча йил интервали билан пайдо булади. Эпилептик тутканоклар АВМ клиник кечишида етакчи урин тутиши мумкин. У 30-70% холатда кузатилади, асосан бемор хаетининг 3-4 ун йиллигида пайдо булади. Эпилептик тутканоклар АВМ чакка еки тепа сохасида жойлашганда пайдо булади. АВМ диагностикасида серияли церебрал ангиография асосий урин тутади. Аурани хусусияти мальформация локализацияга боглик. Аура купинча сенситив хусусиятли булади, кам холларда мотор, курув, эшитув характерда булади. Клиник диагностика: Касалликни клиник диагностикасида кайталалувчи спонтан кон куйилишлар, эпилептик тутканоклар, даврий бош огриши, бошдаги шовкин мухим ахамиятга эга. У АВМни аник локализациясини, улчамини, кон билан таъминланиш хусусиятини, сонини, кон олиб келувчи артерия диаметрини, коллатераллар холатини курсатади. АВМда икки томолама каротид ангиография ва вертебрал ангиография килиш зарур. АВМни типик ангиографик куриниши куйидагига: бир неча кенгайган эгри-бугри артериялар коптокчага келади, коптокча хар-хил шаклили диффуз соядан иборат; баъзи жойларда кенгайган веноз томирларда контраст тупланиши туфайли соя интенсивлиги ортади, капиллярлар йуклиги сабабли артерия кони тугридан – тугри венага утиб кетади, узгармаган мия кон томирлари интенсивлиги кам булади, чунки конни куп кисми мальформациядан окиб утади. Хирургик даволаш усулини танлашда АВМнинг ангиографик характеристикаси мухим ахамиятга эга. Хар хил шклли чегараланган АВМ, улчами 100 смідан кам булади. а) Хар хил диаметрли патологик кон томирлар коптокчасидан иборат хажми 0,5дан-100 смі булади. Бош мияни яримшарларини катта кисмини эгаллаган тармокланган АВМ (улчами 100 дан 500 смі). б) Артерия ва вена орасидаги тугридан-тугри шунтловчи АВМ. Купинча АВМ нормал артериялар ва веналар билан кон билан таъминланади. Купинча АВМ ички уйку артериясидан кон билан таъминланади, кам колларда 5 вертебро-базилляр системадан кон олади. АВМдан кон окиб кетиши нормал вена кон томирлари ва патологик узгарган кон томирлардан иборат. Бу веналар галати жойлашган ва конни олиб кетиш хам галати булади. Ангиографияда артериал фазада бу веналар кон билан тулади, веноз фазада кон булмайди. ХИРУРГИК ДАВОЛАШ Факат хирургик йул билан даволашда яхши натижага эришиш мумкин деб хисобланади. Хирургик даволашни асосий вазифаси аневризмани ерилиб кетиши ва калла ичига кон кетишини олдини олиш, хамда артериовеноз шунтнинг аспирацион таъсири натижасида бузилган миядаги кон айланишини меъерлаштиришдан иборат. АВМларни замонавий жаррохлик усуллари билан даволашда куйидаги даволаш усуллари кулланилади. Интракраниал: тотал олиб ташлаш, субтотал олиб ташлаш, афферент артерияларни клипслаш, очик эмболизация килиш. Экстакраниал: эндоваскуляр операциялар (баллонли катетер техникасини куллаб аневризма бушлигига тез котувчи елим композицияли эмболизация килиш, эндоваскуляр эмболизация). Комбинациялашган: эмболизация ва тотал олиб ташлаш, эмболизация афферент артерияни клипслаш билан бирга. АВМда оператив амалиетни бажариш учун курсатма ва карши курсатмани аниклашга таъсир курсатувчи факторлар: а) Беморнинг еши ва умумий ахволи б) Касалликни клиник кечиши ва окибати в) АВМ улчами г) Уни жойлашиш урни д) Кон билан таъминланиши ва дренажланиши е) Миядаги кон айланиш холати ва компенсатор механизмлар АВМда операцияга карши курсатмани белгилашга таъсир этувчи клиник белгиларга куйидагилар киради: калла ичи кон куйилишлари, эпилепсия, нерв системасини зарарланишлари ва клиник бузилишлар. Пустлок ости тугунлари ва мия устуни, урта чизикдаги ва орка калла чукукрчасидаги баъзи бир аневризмалар, бош миянинг бир неча булагидаги АВМлар радикал даволашга мутлок ва нисбий карши курсатмалар хиссобланади. КАРОТИД-КАВЕРНОЗ ТАШЛАМА (СОУСТЬЕ) (ККС) Каротид-каверноз соустье бу: ички уйку артериясининг каверноз синус ичида ерилиши ва бунинг натижасида артериал конни каверноз синусга куйилишидир. Бунинг натижасида каверноз синус ва орбита веналарида хаддан зиед димланиш кузатилади. Уйку артериясининг каверноз синус ичида ерилиши асосан травма натижасида, баъзан эса спонтан атеросклерозларда, мазкур сохада жойлашган аневризмалар ерилиши натижасида хам юзага келиши мумкин. ККС хосил булишида бир вактнинг узида уйку артерияси девори ва каверноз синус девори бутунлиги хам бузилиб улар орасида ташлама хосил булади. Клиникасида: каверноз синус ва куз веналари димланиши натижасида пульсацияланувчи экзофтальм, пешона, ковоклар, куз олмаси веналарини кенгайиши ва шиш кузатилади. Аускултацияда орбита устида юрак уриши Билан синхрон тарзда шовкин эшитилади ва буйиндан умумий уйку артериясини босилганда шовкин йуколади. Аксарият холларда 3-4-6 жуфт бош мия нервлари зарарланиши (юкори куз ериги синдроми) кузатилади. Куз олмасида ковокларни тулик беркилмаслиги натижасида яраланиш кузатилади. Одатда куз олмасидаги пульсация яккол сезиларли булиб, пальпация килиб хам аникласа хам булади, бемор хам куз олмасидаги пулсацияни сезиб туради. Куз олмасидаги дагал кон айланишининг бузилиши курликка олиб келади. Огир холатлар улимга олиб келувчи назал кон кетиш кузатилиши мумкин. Диагностика: Ташхис клиник ва ангиографик текшириш хулосаси натижасида куйилади. Давоси: Хирургик – уйку артерияси ва каверноз синус орасидаги ташламани бартараф этишга асосланган. Бунинг учун бир неча оддий ва мураккаб усуллар мавжуд 1. Куп холларда бундай даволаш усули улимга сабаб булиши мумкин. Кала суяги ичида каверноз синусдан чикиш кисмида уйку артериясини клипслаш. Бирок уйку артериясини каверноз синусдан юкорида ва пастда клипслаш касалликни бартараф килмаслиги мумкин, чунки куз артерияси оркали ретроград кон окиши кузатилиши мумкин. Артериал кон томир оркали мушак эмболини куллаш илк бор 1931 йилда Брукс томонидан таклиф килинган булиб, бунинг учун уйку артериясига мушак толалари юборилади ва у кон окими билан бориб зарарланган томир деворини беркитади. Бу операция натижалари турлича чунки киритилган мушак толаси мия контомирлари тромбозига хам сабаб булиши мумкин. Сербиненко усулида баллон катетер ердамида ташламани бартараф этиш. Бу усул деярли асоратсиз булиб, натижаси яккол намоен булади. Айрим холларда баллон катетер урнидан силжиб кетиши мумкин ва кайта ташламани бартараф этиш керак булади.

Next

Гипертония касали

Геморрагик иксультларнинг асосий сабабчилари, бу гипертония касаллиги, симптоматик гипертензия ва бош мия кон томирларининг тугма ривожланиш нуксонлари, асосан, мия кон томирлари аневризмаларидир. Боғларда ғарқ пишган мевалардан тортиб полизларда палак отиб ётган қовун-тарвузлар табиатнинг бизга инъоми десак муболаға бўлмайди. Табиатда ёввойи ҳолда ўсадиган шундай ўсимликлар ҳам борки, қадимдан инсоният саломатлиги йўлида хизмат қилиб келмоқда… Ҳозирга кунда фан-техника жадал ривожланиб бормоқда. Шу билан бирга, турли жабҳаларда ютуқлар кўзга ташланмоқда. Айниқса, тиббиёт соҳасида эришилаётган натижаларни кўриб тасанно айтмай иложингиз йўқ. Тарихга назар ташласак, ибтидоий одамлар орасида ҳам ўз даврининг зукко табиблари бўлганлигига гувоҳ бўламиз, яъни улар орасида касаллик борасида ҳаёт тажрибаси кўпроғи бошқаларига йўл-йўриқ кўрсатган. Кейинчалик, вақт ўтиши билан ўсимликларнинг дориворлик хусусияти аниқланиб, доривор гиёҳлар билан даволаш усуллари такомиллашиб борган. Ҳозирги кунда, айниқса, табиий ўсимликлардан тайёрланган дори воситаларига эҳтиёж кундан-кунга ортиб бораётгани боис, фармацевтика соҳасини ривожлантиришга ҳам эътибор қаратилмоқда. Биз қуйида табиий гиёҳлардан бири – аччиқ шувоқ (эрмон) нинг баъзи фойдали хусусиятлари ҳақида маълумот бермоқчимиз. Аччик шувоқ ўсимлигининг препаратлари иштаҳа очадиган ва овқат ҳазм қилишга ёрдам берувчи дори сифатида ҳамда жигар, ўт пуфаги ва гастрит касалликларида ишлатилади. Ўсимликданолинганхамазуленбронхиал астма, ревматизм, экзема касалликларива рентген нури таъсирида куйган ерларни даволашда қўлланилади. Ўсимликдандамлама, настойка вақуюқ экстракт тайёрланади. Ўсимлик иштаҳа очувчи ва ўт ҳайдовчи йиғмалар, яъни чойлар, меъда касалликларида ишлатиладиган таблеткалар ва аччиқ настойка таркибига киради. Мазкур шифобахш ўсимлик безарарлиги, самарали таъсир кўрсатиши ҳамда арзонлиги билан ҳам аҳамиятлидир. Шу боис, дунё бозорида аччиқ шувоққа бўлган талаб ортиб бормоқда.

Next

А Д А Б И Ё Т Л А Р Мавзу Кириш, ботаника фани, бўлимлари.

Гипертония касали

Хлорелла ошљозон касали, цинга, буљољ, гипертония касаликларига даво. Споранинг хипчини бўлмайди, харакатсиз, зооспораники харакатчан бўлади. : 240- , - , : =()4 128 0,453 2,54 =()3,5 108 0,453 2,54 - : ,,,, .

Next

Гипертония касали

Дори препаратлари гулининг настойкаси ва мевасининг суюк экстракти юрак касалликларини, гипертония ва б.ни даволашда хамда аёлларда климакс даври бошланишида кулланилади. Мевасининг суюк экстракти юрак касалликларида ишлатиладиган кардиовален препарати таркибига киради. Ҳар бир ўзбек оиласида қадимдан ёнғоқ мағзи ва майиз мавжуд бўлиб, куздан баҳоргача овқатланишда қўлланиб келинади. Гўшт майдалагичда иккаласини аралаштириб ўтқазиб, оз-оздан тил остида сўриб юриш жудаям фойдалидир. Бунинг сабаби унинг юқори каллорияга эга эканлигидир. Бошқа маҳсулотлар билан таққослайдиган бўлсак, 100 г сутли музқаймоқ -160, повидло -270, варене-294, шакар-390, шоколад- 568, какао- 416, асал- 320, ёнғоқ -612,эр ёнғоқ (арахис)-631, бодом-640, писта -638, фундух-765. Ёнғоқда поли-тўйинмаган кислотаси бўлиб, охирги фикрлар бўйича атеросклерозни олдини олар экан. Энг қизиғи Ёнғоқ оқсили гўшт оқсилига таркиби бўйича тенг экан булар орасида алмашиниши қийин бўлган аминокислоталар етарли экан, кўпроқ лезин, витамин C миқдори ҳам кўп, пишган Ёнғоқда витамин А кўпроқдир. Ёнғоқларда минерал ва микроэлементлар , ёд ва рух мавжуддир. 20 та ёнғоқ кишига бир кунда керак бўлган ёғ ўрнини босади. Ёнғоқ меваси пўстлоғи яхши қон тўхтатувчидир, ёш ёнғоқ пўстлоғидан юглон олинади. Ёнғоқдан мой олинади у тери касалликларида қўлланилади. Ёғ таъсири: - Операциядан кейин организмни мустахкамлайди. - Катта ёшли кишиларда атеросклероз, юрак ишемик касалида, диабет касалларида керак . - Хроник гепатит, ичак соки юқори бўлганда, ични юмшатишда гижжага қарши, буқоқда. - Тери касалларини, қайта шомоллашини, тузалмаётган яраларни даволашда. - Псориаз , экзема,варикоз томир, фурункулезда қўлланилади - ҳар хил консероген моддалардан сақлаш учун - Косметологияда қуруқ терини мулойимлашда, ҳамда қуёшда қорайишни яхшилашда - Лак, сифатли совун, босмахона ранги, туш олишда қўлланилади. Ёнғоқда катта миқдорда оқсил моддалар, А, В, С, Э витаминлар, темир, кобалт тузлари ва хоказолар бор. Гипо ва авитаминозни даволаш ва олдини олишда, шамоллашда, уйқусизликда, қорин оғриганда қўлланилади. Касалланган ва хаётнинг оғир шароитларида умумий мустаҳкамловчи моддалардир. Ёнғоқ каллорийлиги: 612ккал,оқсил(8-21%)-14,8г, ёғлар (45-77%)-64г, углеводлар 13,7г, минераллар 1,9г, витаминлар 2мг, витамин Б, 0,8мг, витамин Б2 0,5мг, витамин Б6 0,7мг,провитамин А. Пишмаган Ёнғоқда витамин C кўп, варенега айлантирилади. Айрим фойдали рецептлар: Чеснок ва Ёнғоқдан салат Ёнғоқ-250г,чеснок 2 бошча, булочкалар-4-та, ўсимлик мойи 150мл, шарбат-11г, лимон,туз. Булочкани ҳўллаб сиқимланади,чеснок билан аралаштирилади,оз-оздан ёғ қўшиб, лимон шарбати, майдаланган ёнғоқ билан бир хил аралаштирилади. Ёнғоқ майдалангани-160г, шакар пудраси-120, тухум-1та, какао-20г Майдаланган ёнғоқ,шакар пудраси, тўла тухум, ром ва какао аралаштирилади ва қўлни сувида ҳўллаб думалоқ шариклар қилинади. Озгина қуриганида шакар ёки какао-порошокда думалатилади. Кўк ёки пишмаган ёнғоқ халқ табобатида жигар касалларини даволаш ёки олдини олишда қўлланилади. Уларнинг таркибида ёғ,калий, калсий,темир,магний,коболт,фосфор элементлари, А, C, Б1, Б2, Э, П витаминлари бор. Ўтни ажралишини яхшилайди, жигарни патологик таъсирлардан сақлайди, ҳазм қилишни яхшилайди. Барги,пўстлоғи, кўк мева пўстлоғидан ошловчи моддалар, қўнғир бўёқ олинади. Барги ва пўстлоғи тиббиёт ва парфюмерияда қўлланилади. Ёнғоқ экстракти бактерицид, шамоллашга қарши, яра тузатувчи ва қайт қилдирувчи хоссаларга эга. Сочни қора ва қўнқир рангга бўяйди, кепакни йўқотади, сочни мустаҳкамлайди, қорамтир ялтироқлик беради, агар шунга газанда экстракти қўшилса у микробга қарши, мустаҳкамловчи ва тетиклаштирувчи хоссага эга. Иккаласидан олинган шампун сочни ўстиради, соч томирини мустаҳкамлайди, терида ёғни камайтиради ва қазғоқни йўқотади. Организмни тозалаш,ҳар хил токсин ва шлаклардан қутулиш учун анор шарбати ва ёнғоқ аралашмаси қўлланилади. Маълумки анор шарбатида витамин C, макро- ва микроэлементлар (К, Мг, Мн, Фе, Зн, Cр ва бошқалар) фитонситлар бор. У организмни мустахкамлайди, парҳез овқатланишда қўлланилади. Ёнғоқда 70% ёғ, 20% оқсил, Фе, Cо тузлари, А ва Б витаминлар, Б, П ва C гурух витаминлар бор.(C витамин миқдори қора смародина ва ситрус мевалардагидан кўпдир.) Ёнғоқ диэт овқатланишда, авитаминоз вақтида Фе ва Cо тузи камайганда, организмни мустахкамлашда катта аҳамиятга эга. Ёнғоқли аралашмаси 2-3 чой қошиқдан 3 марта ичилади ёки чой ва бошқа ичимликларга қўшиб ичилади. Бу аралашмада анор меваси , ёнғоқ мағзи, фруктоза, пектин, лимон,сорбин кислотаси , сув бордир. Америкада ўсадиган қора Ёнғоқ таркиби бўйича ўзимизни ёнғоқни эслатади, лекин миқдор жихатдан унда моддалар кўпроқдир. қора ёнғоқ пўстлоғида флавоноидлар, антосианидинлар , ошловчи моддалар, кислоталар, эфир мойлари, Фе ва Cо тузлари, Б1, Б2, -коротинлар бор. Витамин C миқдори қора смародина, ситрус меваларга қараганда 8 марта кўпдир. Ундаги линолен кислота таъсирида атеросклерозни олдини олишда аҳамиятга эга. Ёнғоқ пўстлоқи терини тозалайди, эксудатив диатез, экзема , лишайларда қўлланилади. Бу Ёнғоқда 16% қаттиқ клетчатка ҳамда таннинлар бор. Ёнғоқ пўстидан тери касаллиги, туберкулёз лимфаденити, бронхиал астмада қўлланилади. Қора ёнғоқ пўстлоғидан спиртли экстракт олиниб, унинг таркибида органик кислоталар, эфир мойлари, аччиқ гликозидлар бўлиб улар антисептик ва антипаразитлар таъсирига эга, етилган ва оралиқ босқичдаги гелментлар, гижжани йўқатади. Бунда ичак қорин махкамлайди, глист инвазияланади, ўткир ва хроник протозей инвазияланади, кандидоз, организм комплекс тозаланади. Кунда 2-3марта (сув ёки сок билан) 0,5-2 пипетка овқатдан олдин ва уйқудан олдин ичилади. Аста секинлик билан икки хафта ичида ошириш керак . Яна қайта курс олдидан бир хафта дам олиш керак,даволангандан кейин Прагон препарати (гвоздика ва шувоқ сақлайди) қўлланилади. Лекин болаларга, болали, ёш болали аёлларга бермаслик керак. Ёнғоқ мойи ва клетчатка ичакда перисталтикани кучайтиради, бу эса семизликни олдини олишда ва ичакдаги касалликларни даволашда ёрдам беради. Ёнғоқ барглари витаминлардан C, Б, П, каротин, эфир мойи, гликозидларга эга ва ҳар хил фармакологик таъсир кўрсатади. Барги июнда йиғилади, бунда витамин C миқдори 5% гача етади. Қуритилган баргдан дамламалар, қайнатмалар, суртламалар тайёрланади. Дамлама авитаминоз ва организм холсизланганда ичилганда моддалар алмашинишини яхшилайди. Спиртли ва сувли барг экстрактлари қонда шакар миқдорини камайтиради унинг юмалоқланиши, қотишини юқорилайди. Бу мақсадда экстрактдан кунда 50 мл 1-3 ой ичида қон кетаётганда ишлатилади. Мева пўстлоғи ва барглари қайнатмасидан ( 4-5 ош қошиқ аралашмага 2 стакан сув қуйилади, 15 минут қайнатилади) ичилади у тетиклаштирувчи хусусиятга эга, ҳамда тери касалликларида ( экзема, лишай, тошма) ванна холатида ёки ташқи мато билан хўллаб даволанади. Золотуха- касалида болаларга дамлама ( бир ош қошиқ баргни қайноқ сув билан хўлланади) кунда 3 марта 1-2 чой қошиқдан овқатдан олдин берилади. Дамлама оғиз ва томоқни шамолаш касалликларидан чайиш учун фойдаланилади. Ёнғоқ механик прессланганда оч сариқ тусли хидсиз мой олиш мумкин, у рафинирланади, рангсизлантирилади ва дезодарирланади,таркиби триглисеридлардан иборат. Зичлиги 250C да 0,9-93, буриш бурчаги ( 200) 1,4617-1,4633, кислота сони 1,ёд сони 88-98, ишқорланиш сони 188-196, пероксид сони 2 тенг. Тодак таклиф этган керосинли дамлама анча кучли бўлган. Таркибида палмитин, палмитолеин, стеарин, олеин, линол, линолеин кислоталар мавжуд. Кларк деган табиб қора ёнғоқдан дамлама таклиф этган, унинг ёрдамида айрим онкологик ва бошқа касалларни даволаган. Сабаб қора ёнғоқда юглон ва полифеноллар миқдори анча кўплигидир. Бу дарахтлар бир оиладан бўлиб қора Ёнғоқ Краснодар, Ставрополда хозир маданийлаштирилган. Масалан керосинли дамлама оддий Ёнғоқ моддага келтириш учун қора Ёнғоқни 4-5 марта суюлтириш керак бўлган. қора Ёнғоқни даволаш миқдори кунда 16 қошиқ (75-100г) бўлганда оддий Ёнғоқдан 300-500г ичиш керак бўлганлиги хали қўллашда муаммо бўлган. Тоза консентрат олиш қийин чунки кимёвий таркиб беқарор бўлиб оксидланади, қора ранга айланади ва даволаш хусусиятини йўқотади. Хайвонларни сунъий шишлар келтирилаётганда кўк чойдаги эпигаллокатехингаллат бу касалликдан 4 марта кўпроқ сақлашга сабабчи бўлган. Оддий Ёнғоқ билан ҳам кунда 1 л ичиб даволаниш мумкин, лекин сувли дамламалар тезда бузилади. Бузилиш сабаби нафтохинон ҳосилалари — ва -гидроюгланлар беқарор бўлиб, тезда оксидланиб юглонга, гликозид -гидроюглонга айланади. Демак, кўк чой ракни олдини олади, лекин кунда бу чойдан 10 ва ундан ортиқ пиёла ичиш керакдир. Етилмаган мевалар пўстлоғида катта миқдорда витамин C (300 мг %), пировитамин А, витаминлардан В ва ПП, эфир мойлари, шакар, хинонлар бор, 3-4 % ошловчи моддалар мавжуд. витамин C смародинага қараганда 8 марта кўп,ситруслардан 50 марта кўп. Етилмаган меваларда, сутли мағз ҳосил бўлиш вақтида варене пиширилади, у диэтик ва доривор махсулотдир. Пишган ёнғоқ мағзида 58-77% энг яхши ўсимлик мойи бор. Ёнғоқ мойи кўпроқ пекан ёнғоқда бўлиб, ҳамма ўсимлик ёғларига қараганда витамин Ф миқдори кўп. Унда линол, линолен, олеин, палмитин, стеарин,лаурин,миристин,арахин, моно- ва поли тўйинмаган, тўйинган ёғ кислоталарга бойдир. Бу мой атеросклероз, юрак ишемик касали ва бошқа юрак қон томир касаллигида, жигар касали, масалан ёғлашга айланилаётганда қўлланилади. Алфалинолен кислота ёнғоқ турларида бор ва унга «омега-3″ дейилади. У атеросклероз ва онкологик касалликларни даволашда қўлланилади. 10 та мағиз 2 майдаланган чеснок 1 ош қошиқ семичка ёғи. «Омега-3″ кўп бўлганда бу касалликлардан сақланиб қолинади, олдиндан қаришдан қайтаришда, артрит касалликларидан сақлашда қўлланилади. Бунда «омега-3″ фибрин бириктирувчи толаларни эритади, спайка,чандиқ, тўқима қариганида, фибрознокистоза, фибро-миомаларда ва бошқа ишларда ва х.з.о. Фибрин кўпайиш ҳамда марказларида қайта туқилиш, шамоллаш холатида масалан кислоталарда » омега-3″ шамоллашни олдини олиш хусусиятга эга. Шу сабабли антирак юглон моддаси билан «омега-3″ биргаликда қўлланилганда кучли доривор хусусиятга эга. Ёнғоқ кучли фитонсид бактериосид ва протистосид хусусиятга эга. Охирги ҳолатда ҳамма бир хужайрали хайвон ва ўсимлик дунёсидаги ҳаракатчан мавжудодлар хисобга олинади. Булар орасида протозой инфекцияси, масалан трихомонада ва кўпгина бошқалар, булар одамзот учун дахшатли муаммодир. Антимикроб хусусиятидан ташқари айрим замбуруқли касалликларда ҳам (фунгисит хусусият) га эга, масалан теридаги замбуруқлар. Кўпинча системали касалликлар комплекс инвазия билан боғлиқ.(бактерия, вирус, замбуруқ, гижжа) . Кандидоз касаллигига қарши ёнғоқ барглари қўлланилгани маълум. Бу замбуруқ кишининг шилимшиқ ва тери қатлами ўлдиради. Бу холда бир ош қошиқ майдаланган барглар бир стакан қайноқ сувда дамланади, совутиб докадан ўтказилади. 3-4 ёшли болалар 1-2 чой қошиқ , 5-7 ёшлилар 3-4 чой қошиқ, катталар 1 ош қошиқ 3 марта кунда овқатдан 20-30 минут олдин ичишлари керак. Агар ёнғоқ баргини ўзини, ёки пишмаган қора ёнғоқ дамламасини ўзини танавул қилинса таъсир кучли бўлади. Тиббиётда барг ва пишмаган меваларнинг болалар учун ванна шаклида золотуха, лишай, терида тошмалар, эксудатив диатезда, қуруқ ва хўл экземада, нейродермитда, замбуруқли тери зарарланганда, лимфа тугунлари шамоллаганда, угр, сил касали, ангинада қўлланилганда махсус бўлмаган дори сифатида тери силида (қизил волчанка, скрофулодерма, инфуратив эритема, олтин лишай, бородавчатий тери сили) қўлланилган, хроник эпидермотифда, псориаз ва стрептокок, стафилакок тери касалликларида ва шилимшиқ қаватларда фойдали бўлган. Халқ томонидан Ёнғоқ орасидаги тўсиқ қаватини дамлама шаклида мастопатия ва матка фибриомасида қўлланилгани маълум. Шу дамламани рак олди касалликларида, ҳамда ракни даволашда аҳамиятлидир. Майдаланган баргдан оливка мойи билан аралаштириб 7 кун сариқ мум қўшиб тайёрланган суртмалар (маз) қийин тузаладиган яра, тери доғи,куйганда ва хакозаларда фойдаланилади. Бунда аралаш ўсимликлар термаси тўпланган: сариқ донник -2қисм, пирей (томири2қ), Ёнғоқ барги-2қ, қоқи (бутун ўсимлик)-2қ, шалфей-2қ, чистотел-0,5қ, яснотка белая-2қ. Бу аралашманинг 25-30г совуқ сув билан аралаштирилади, қайнатишга олиб бориб, кичик алангада 5-7 минут яна қайнатилади, 3-4 соат дамланади. 150г дан овқатгача 3 марта 20-30 минут олдин ичилади. Аввалдан гижжа хайдаш учун (юмолоқ глист гижжа) югландин алкалоиди таъсири бўлгани учун қўлланилган. Хозиргача мева олди пўстлоқидан «каркон» ва «юглон» препаратлари чиқарилган. Улар тери сили, стригуйчий лишай, экзема,аллергия, стрептокок ва стафилакок тери касалликларида фойдаланилган. Годик тайёрлаган элексир маълум, унда майдаланган ёнғоқ 14 кун ароқда дамланган, филтрланган ва тенг миқдорда керосин билан аралаштирилган. Ишлатишдан олдин чайқатилиб оқ эмулсия ҳосил қилади. Касал устидан компресс қилинганда радикулитдан даволайди, инфилтратлар, шишларни юттиради. Годик керосиндаги дамламани онкокасалларни даволашни таклиф этган бу дамлама қўшимча радикулит, инфилтрат,гастирит , простата, артрит, пиэлонефрит, гипертония, склероз,тромбофлибит,томирни варикоз кенгайганида, ҳар хил зарбаланганда, мушак оғриганда, куйганда, эски яра тикмаларини ютилиб кетишида, абсесларда ( ташқи аплекасия орқали қўлланилган), ишемия,шизофрения, серрозда қўлланилган. Керрер айтишича керосинли дамлама кучли фармакологик фойдалидир. Рак,оқ қон,бола серебрал паралич, субферал ҳароратда, Бехтерев касалларида исботланган. Керосин, лимфани суюлтиради, лимфа қотмасини йўқотади, шу сабабли лимфоинтоксикасия лимфостаза сифатида махкамланишини кўрсатди. Керосин фибрин кенгаймаларини спайкаларини эритади ва касалликларни енгади. Манжурия ёнғоқи ҳам оддий ёнғоқ ва қора ёнғоқга яқин, халқ ундан онкологияда қўллаган. Рак касалига стресс ҳаяжонланиш катта таъсир қилади. Манжурия ёнғоқи баргидан, пишмаган мевалардан спиртли экстракт эмосионал-оғриқ стресни мулойимлаштиради, ва метастазирлашни сусайттиради. Бу дармон устида ишларни кўпайтириш керак, бу ёнғоқни кўпайтириш керак. Ғарбда қора ёнғоқ спиртли дамламаси ёки сувли дамламаси, гвоздика ва аччиқ шувоқ аралашмаси рак касалида, болаларда ҳам яхши таъсир кўрсатган. Кларк гижжа ва шунга ўхшаш инвазияларга, микробли вариантларига қора ёнғоқ дамламасини синаганда, у ўсма (рак) даволанганини сезган. Унинг фикрича агар организмда ҳар хил паразит, гижжа хайдалса рак ҳам даволаниши мумкин. Унинг айтишича ракни туғдирувчи ҳам паразитлар ва экотоксинлар экан. У таклиф этган ресепт 100 га яқин паразитларни организмдан хайдаб чиқаради. Юқорида айтганимиздек препарат таркибида қора ёнғоқ пўстлоғи, аччиқ шувоқ ва гвоздика аралашмасидир. Калпакова 3Б босқичдан3 хил ишларни, аёллар органларида, ичакда ва оёқдагини даволаган. Учта аралашмадан гвоздика янги терилган ва майдаланган бўлиши шарт. Қора ёнғоқ ва шувоқ юқори ёшли паразитларни ўлдирса, гвоздика тухумларни ўлдиради. Бу гвоздика ёпиқ банкада 1,5 хафтагача сақлаш мумкин, кейин кучини йўқотади. Ишлатишдан олдин гвоздика бошини капсуллаш ёки олма прессида, ёлғиз сливкада сақланг, лекин сувда турсин. Уч кун ўтгандан кейин қаттиқ шиш мулойимлашади, айримларда бу воқеа 5 кунда содир бўлади. Шунда ишлаш қобилияти, овқатланиш яхшилана бошлайди. Агар тишда металл қоплама бўлса дори хусусияти камаяр экан,қоплама ечилгач 2 ой ичида оғриқ камайиб, холат яхшиланади. Лекин овқатланишда эхтиёт бўлинмаса оддий сут қайнатмаси, шакар, диэта сақламаслик ҳам бу холатга салбий таъсир кўрсатади. Калпакова кўрсатишича бу дамлама бачадондан фиброматоз боғланмаларга, киста тухум моякларга, тасъир қилиб касалликни ярим йилда тўла йўқоттирар экан. Бачадон раки бошланғич босқичларда ярим йилда йўқолган.

Next

Табобат олами касалликлар ва уларни даволаш йўллари.

Гипертония касали

Республикамизда юртимиз равнақи ва келажаги йўлида изчиллик билан олиб борилаётган турли соҳалардаги ислоҳотлар, янгиланишлар жараёни, соғлиқни сақлаш тизимини ҳам четлаб ўтмади. Бу соҳага давлатимиз раҳбарияти томонидан бўлаётган катта эътибор, саломатликни сақлаш тизимида янги. Сут, қатиқ ва зардобнинг шифолигини дастлаб машҳур юнон шифокори Гиппократ аниқлаган. Зардоб – қатиқ (айрондан) сузма тайёрлашда ажралиб чиққан сел (сариқ сув). Зардобда сут таркибидаги маъданли тузлар, жавҳарлар ҳамда микроэлементлар мавжудлиги кўрсатилади. Сузмада қатиқдаги оқсил, ёғ қолади, зардобга эса сув, сут қанди ҳамда витаминларнинг кўп қисми ўтади. Халқ табобатида зардоб кўп хасталикларни даволашда қўлланилади (жигар, буйрак, истисқо, гипертония, бўғин оғриқлари ва бошқалар). Бинобарин, бундай серхосият неъматни сира ҳам тўкиб ташламаслик керак.

Next

Гипертония касали

Сут, қатиқ ва зардобнинг шифолигини дастлаб машҳур юнон шифокори Гиппократ аниқлаган. – бош мияда қон айланишининг сурункали бузилиши бўлиб, аксарият ҳолларда инсулт ривожланиши билан тугалланади. Дисциркулятор энцефалопатия аосан ёши катталарда учрайдиган касаллик. У 40 ёшдан ошганларда кўп учрайди ва одамнинг ёши улғайган сайин дисциркулятор энцефалопатия билан касалланувчилар сони ошиб боради. 60 ёшдан ошганларда эса бу касаллик инсулт ривожланишида катта рол ўйнайди. Шунинг учун ҳам бу касаллик инсулт олди касаллиги ҳисобланади. Қуйидаги касалликлар дисциркулятор энцефалопатия ривожланишига олиб келади: Касаллик қандай ривожланади? Дисциркулятор энцефалопатия шаклланишида бош мияни қон билан таъминловчи йирик томирлар ва миядаги майда томирлардаги патологик ўзгаришлар асосий ролни ўйнайди. Бу бузилишлар оқибатида мия тўқималарида ўндан ортиқ майда ишемик ўчоқлар пайдо бўлади. Кичик ишемик ўчоқлар миянинг пўстлоқ қисмида, пўстлоқ ости тузилмаларида, ҳаётий муҳим марказлар жойлашган мия устунида жойлашади. Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишига, яъни дисциркулятор энцефалопатияга олиб келувчи асосий касалликлар - булар гипертония касаллиги ва атеросклероз ҳисобланади. Дисциркулятор энцефалопатия – бош миянинг сурункали қон томир касаллигидир. Шунинг учун ҳам тўғри ташхис қўйиш учун авваламбор қон томир системаси касалликларини аниқлаш зарур. Дисциркулятор энцефалопатия ташхиси қон томир системаси касалликлари аниқланган ва зўрайиб борувчи неврологик ва нейропсихологик бузилишлар аниқланган ҳолатларда қўйилади. Қўшимча равишда ўтказилган текширувларда ДЦЭ га олиб келувчи касалликлар аниқланиши шарт, яъни артериал гипертензия, атеросклероз, қандли диабет, юрак касалликлари ва ҳ.к. Дисциркулятор энцефалопатия сурункали кечувчи касаллик экан, даволаш жараёни ҳам босқичма-босқич узоқ давом этиши керак. Параллел равишда бош мияда қон айланиши ва моддалар алмашинувини яхшиловчи дорилар, қонни суюлтирувчи воситалар, мия хужайралари орасидаги импульслар ўтказувчанлигини тикловчи дори воситалари тавсия этилади. Бундай беморлар доимо невропатолог назоратида туриши ва бош мия ҳамда юрак фаолиятини текширтириб туришлари лозим.

Next

Гипертония касали

Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунида назарда тутилган ҳолатларда боқувчисини йўқотганлик пенсияси тайинлаш учун, пенсияларга устамалар қўшиш учун, шунингдек болаликдан ногиронларга ва иш стажига эга бўлмаган меҳнатга лаёқатсиз. baros – вазнини, гарони ва терапия), бо максади муолича истифода бурдани фишори баланд ё пасти атмосфера. тачхизоти махсус – барокамерахои хавоногузар истифода мегарданд. Онхо тавассути насос хаво, оксиген ва г.-ро ба дарун мекашанд ё берун мебароранд. Барокамерахо хачму андозаи гуногун дошта, барои фишори баланд ё паст пешбини шудаанд. Бо максади Б.-и умуми ба барокамера як ё чанд нафар беморро чойгир карда, дар он фишори паст ё баланди оксиген, хаво ё диг. Б.-и умуми бо фишори баланди хаво асосан барои муоличаи иллати кессонии гаввосон истифода мешавад. Б.-и умуми бо фишори пасти хаво барои муоличаи сулфакабутак, зики нафас ва диг. амрозе, ки бо душвории нафаскаши вобастаанд, тавсия шудааст. Барои табобати бемории гипертония (дар ибтидои касали), камхунии дил ва баъзе беморихои аъзои хозима Б.-и умумиро дар биатрон (иншооти махсусе, ки дар он фишори атмосфери, харорат, рутубати хаво, микдори оксиген ба таври автомати танзим мешавад) мегузаронанд. Беморонро дар биатрон ба муддати дароз (то 14 – 20 руз) чойгир мекунанд. Ба онхо равон кардани хурок ва робита бо мухит тавассути шлюз ва дастгохи гуфтугу амали мегардад. Яке аз шаклхои Б.-и умуми оксигеншифои зери таъсири фишори баланд аст. Дар мавриди баъзе беморихо хангоми фишори мукаррарии атмосфера оксигенро нафас гирифтани мариз норасоии онро дар организм бартараф намесозад. Зеро тахти фишори атмосфери оксиген дар плазмаи хун нагз хал намешавад ва гемоглобин (нокили оксиген) аз ухдаи пайвастани он чандон намебарояд. Дар аснои баланд будани фишори оксиген (2 – 3 атм) таъсири чузъии он дар шуш меафзояд. Дар натича мувофики конуни Генри оксиген дар плазмаи хун нагз хал шуда, бофтахои организмро пурра таъмин мекунад. Петровский мачмаи барокамерахои тибби ба истифода дода шуданд, ки дар асоси онхо Маркази оксигеннокшавии гипербари ташкил ёфт. Чунин усули Б.-и умуми «оксигеннокшавии гипербари» ном гирифтааст. 1975 дар Москва дар Маркази илмии чаррохи тахти рохбарии акад. Дар марказ се блоки барокамерахо (чаррохи, муоилчави ва тадкикоти) амал мекунанд. Дар блоки чаррохи зери фишори 2 – 3 атм чаррохихои хеле хатарнок (мас., чаррохии нукси модарзод ва гайримодарзоди дил), хамчунин сабук (хангоми бемории вазнини одамони камкуввати солхурда) – ро мегузаронанд, ба занхои хомила, ки гирифтори нукси диланд, ёри мерасонанд. Дар блоки муоличавии барокамера беморони гирифтори иллатхои гуногуни музмин – эндартериити мусаддид, камхунии дил, захми меъда ва рудаи дувоздахангушта, камхунии шабакаи чашм ва г. Дар камераи тадкикоти муолича ва реаниматсияи ашхосе, ки ба бемории дилу рагхо, иллати нафаскаши, норасоии оксиген дар майна ва г. Барои табобати суддаи хавои, ки баъзан хангоми чаррохи дар майна пайдо мешавад, истифода бурдани фишори баланд (6 – 7 атм) натичаи дилхох медихад. Самараи оксигеннокшавии гипербари дар мавриди табобати сирояти анаэроби низ назаррас аст. Зеро аз оксиген пурра таъмин шудани бофтахо ба ангезахои сирояти анаэроби (мас., гангрена) таъсири халокатбор мерасонад (онхо дар шароити бе оксиген меафзоянд). Чунин тарзи муолича имкон медихад, ки фавт аз сирояти анаэроби кам гашта, дар баъзе мавридхо дасту пои иллатёфта бурида нашаванд. Лозим ё нолозим будани Б.-ро факат духтур муайян мекунад.

Next

Гипертония касали

Fevral . Тахминлар бўйича дамлама ҳамма онкологик касалликларда местопатия, фиброма, простата аденомаси, гипо ва гипертония, диабет, тарқоқ склероз, псериаз, экзема, диатез, нейродермит, замбуруқ касаллари, ҳархил тошмалар, хроник чарчаш, бош оғриғи, мигрен, артрит, крон касали. Овқат ҳазм қилиш аъзоларини тозалаш учун кунига 3 марта овқатдан 30-40 дақиқа олдин 100 гр. Ўпка давоси Қайнатилган илиқ сув ва карам тузланган сувдан бир хил миқдорда олинг-да, аралаштириб, кунига 2-3 стакандан ичсангиз, ўпкадаги хириллаш йўқолади. Жигар учун кўмакчи Ярим стакандан карам тузланган сув ва янги помидор шарбатини аралаштириб, кунига 1 стакандан 3 марта ичилса, жигарга ёрдам беради. Қувват манбаи Қувватингиз камайса, 1 ой давомида кунига икки марта овқатдан олдин тузланган карам сувини илиқ ҳолда ичинг. Бошида 1-2 ош қошиқдан ичиб, кейинчалик миқдорини ярим стаканга оширинг. Бавосил билан оғриганлар кунига 1,5-2 стакандан тузланган карам сувини илиқ ҳолда ичса, дарддан фориғ бўлади. Тишлар учун «ниқоб» Карам тиш ва милкларни мустаҳкамлайди. Уни овқат ва салатларга қўшиш билан бирга ҳафтада 1-2 марта баргларини 10-15 дақиқага милклар устига қўйиш ҳам фойда беради. 1 стакан тузланган карам сувига 2 чой қошиқ ош тузи солиб, оч қоринга ичилса, қабзиятдан холи қилади. Зарурат туғилганда эртаси куни ҳам бу усулни қўллашингиз мумкин. Ошқозон шарбатида кислота миқдори кўп бўлган, гипертония касали бор ва буйрак хасталигига чалинганлар карамдан воз кечганлари маъқул.

Next

Гипертония касали

Семизлик. Кузатувчилар фоиз ортиқча вазнли шумтакалар уйқусида хуррак отади, деган хулосага келишди. Агар дўмбоқ болаларда хуррак ўз вақтида даволанмаса гипертония, моддалар алмашинувининг бузилиши ва инсулинга чидамлиликнинг камайиши каби хасталикларга олиб. Приложение №1 К извещению о проведении запроса котировок № 648 от г. Адрес электронной почты: lipetsk@ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКАИзучив извещение о проведении запроса котировок от «____» _____________ 2010г. __________________________________________________________________________(наименование, почтовый и юридический адрес участника размещения заказа (для юридического лица),фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)Телефон, адрес электронной почты________________________________________________________________________( банковские реквизиты участника размещения заказа)______________________________________________________________________________________________________________( ИНН, КПП, ОКПО, ОКОНХ участника размещения заказа)Кому: ГУК Липецкая областная детская библиотека Адрес: 398001, г. № _______, предлагаем поставить нижеследующий товар: В комплект книг входит: Шпаргалки для родителей: ответы на детские вопросы.

Next

Гипертония касали

Патофизиология фани — касал организмининг \аёт фаолиятини урганади. ва баландлик касаллиги, кессон касаллиги. . Электр токининг организмга таъсири. . Юкрри ва паст хкароратнинг организмга таъсири. Куйиш касал лиги ва. Масалан, предиабет, гипертония олди хдп ати. Касаллик. Мана кашанда ҳар доимгидай қўлига сигаретини олди, зажигалка “шилқ” этди ва уни тутатди. Кашанда эса, мароқ билан гуёки ажойиб таъмли тутунни тортди ва хона ичига қараб думалоқ-думалоқ фигурали тутунини чиқара бошлади. Лекин шу пайтда у чекаётган сигаретаси туфайли организмдаги қандай жараёнлар кечаётгани ва соғлиғи учун қандай зарар етказаётгани ҳақида бир сония ўйладимикин? Лекин ўйласа ҳалақит қилиб бермас эди.20 дона сигаретни (ашаддий кашандани одатдаги нормаси) тутунида 130 мг никотин, 45 гр аммиак, 0.7-1.1 мгр синил кислотаси, 0.6 л чиқинди гази ва бошқа кўпгина заҳарли моддалар мавжуд. Бу заҳарлар инсон организмига тушади ва тузатиб бўлмас зарар етқазади. Медиклар кашандалар бошқаларга қараганда ўртача 9 йил кам умр кўришларини исботлаганлар. Франциянинг Ницца шаҳрида ўзини ғаройиблиги билан кўпчиликни ҳайратга солган “энг яхши кашанда” мукофоти учун кўп одам қатнашди ва оқибатда икки қатнашчи 60 донадан сигарет чекиб бир неча соатдан сўнг касалхонада вафот этишди. Кўп қатнашчилар кучли захарланишига мубтало бўлишди, яхшики уларни қутқариб қолишга эришилди. Инсон организмида чекишдан жабрланмаган органни ўзи йўқ. Қуйида Сизларга чекишни соғлиққа зарарларини батафсил баён этамиз: Чекишдан инсонни бошқа органларига қараганда биринчи навбатда асаб тизими жабрланади. Асаб тизими бизни организмда кечаётган барча жараёнларни бошқаради. У билан организмни ташқи ва ички муҳит билан алоқасига масъул ҳисобланади. Шунинг учун тамаки заҳарлари билан биринчи навбатда бевосита асаб тизими заҳарланади. Одатда бош айланиши ҳуружлар билан, айрим ҳолларда эса кетма-кет ҳуружлар пайдо бўлади, одам фикрини жамлай олмайди, ҳушини йўқотаётганини сезади. Гўёки атрофдаги предметлар ҳаракатланаётгандай бўлади, кўзни юмса ҳам ўз танасини айланаётгани ҳисси пайдо бўлади. Тамаки чекиш пайтида бош мия томирлари тораяди ва оқибатда бош айланади. Анча чекиш стажига эга кашандаларда невротик ҳолат аломатлари, жумладан: тез толиқиш, сержаҳиллик, ҳотира сусайиши, асабийлик, бош оғриғи ривожланади. Буни сабаби, никотин оғиз бўшлиғи ва нерв тугунлари оҳирларини нобуд қилади ва оқибатда таъм сезиш йўқолади. Сезги органлари ҳам чекиш пайтида ҳосил бўладиган заҳарли моддалардан жабрланади. Ашаддий кашандаларда, айрим ҳолларда кўриш қобилаятида муаммолар пайдо бўлади, рангларни ажрата олмайди, ранг сезиш қобилияти сусаяди. Бу тамаки заҳарларини кўриш нервларига таъсири оқибатида содир бўлади. Чекиш шунингдек эшитиш қобилиятига ҳам салбий таъсир этади. Кашандаларни “қўлоғи том битиб қолади” деган гапи ҳам бор, чекиш пайтида ажраладиган заҳарли моддалар эшитиш тизимига салбий таъсир этади, эшитиш нервини бузади ва эшитиш сезгирлигини пасайтириб юборади. Тиббий адабиётда кўп марталаб тамакини чекиши, инсон организми мунтазам равишда тамаки билан заҳарланиши периферик асаб тизими касалланишига олиб келади, деб кўп марта айтилган. Агар инсон асаб тизими касаллиги билан оғриётган бўлсаю ва тамаки чекишни давом эттираверса, уни касаллиги янада оғирлашиб ногиронликка олиб келиши мумкин. Нафас олиш органлари тамаки заҳарини энг биринчи зарбасини ўзига олади. Тамаки тутунини заҳарли “гулдастаси” томоқ, трахея, бронхлар шиллиқ қаватини ва ўпка пуфакчалари – альвеолаларни шикастлайди. Тамаки заҳарларини таъсири туфайли нафас йўлларини сурункали шамоллаши ривожланади. Кашандалар кўп ҳолларда бронхит билан касалланади, эрталаблари кучаядиган йўтал эса уларга абадий ҳамроҳ бўлиб қолади. Йўтал ифлос кулранг балғам кўчиши билан кузатилади. Кашандаларда кўп учрайдиган овоз бойламларини сурункали кўзғалиши туфайли овоз кўпол, ҳирриллайдиган ва нохуш бўлиб қолади. Булар эса кашандани профессионал ўсишига ҳалақит беради (масалан қўшиқчилар, педагоглар ва ҳоқазо). Бир йилда кашанда ўпкасидан 800 граммага яқин тамаки сақичи ўтади. Уни ўпкаси чекмайдиган одамни ўпкасига қараганда анча қораяди. Мунтазам қийнадиган йўтал эса ўпка тўкималарини эластиглигини пасайтиради, альвеолаларни чўзилишига ва ўпка эмфиземасига олиб келади. Олимлар, кашандаларни ўпкалари ҳар томонлама норасо бўлиб қолишини, уни юқумли касалликлари қаршилиги жиддий сусайишини исботлаганлар. Олимлар тамаки чекиш билан сил касаллиги ўртасида бевосита алоқа мавжудлигини аниқладилар. Кашандалар сил касаллигига чекмайдиганларга қараганда 2 марта кўп чалинадилар. Тамаки чекиш ўпка силига мубтало бўлишни энг биринчи сабаби ҳисобланади. Статистика маълумотларига кўра тамаки чекувчиларда ўпка силига чалиниш эҳтимоли чекмайдигарларга қараганда 10 баробар юқори экан. АҚШ ва Европа мамлакатларида ўтқазилган тадқиқотларга кўра ўпка силига чалиниш эҳтимоли ҳар битта чекилган сигарет сонига қараб пропорционал равишда орттиб боради. Бу кўрсатгич чала чекилган сигаретларни мунтазам чекадиган ва тамаки тутунини чуқур тортадиган одтга эга кашандаларда янада юқори кўрсатгичга эга. Патологоанатомлар тадқиқотлари натижасига кўра, кашандалар бронхларида саратон касаллигига олиб келадиган ўсмалар уни тамакини қанчалик кўп чекканига қараб кўп учрайди. Бир неча мамлакатлар олимлари ўпка сили билан касалланганларни олдинги ҳаётини ўргандилар ва уларни аксарияти кашандалар эканлигини аниқладилар. Тамаки чекиш, шунингдек, ошқозон саратони касаллигига ҳам олиб келади. Чунки тамаки чекиш жараёнида ажралган сўлакни таркибидаги ёнган тамакини заҳарли моддалари билан бирга чекувчи ичига ютади ва у ошқозонга тушади. Олимлар экспериментал йўл билан тамаки таркибида канцероген моддалар мавжудлигини исботладилар. Олимлар кейинги тадқиқиотларида тамаки тутунида кучли таъсир қилувчи канцероген бензпирен мавжудлигини аниқладилар. Айнан бензпирен одамлар учун ёмон сифатли ўсмалар ривожланишида биринчи ва энг асосий ролни уйнайди. Бундан ташқари тамаки тутунида ҳавфлилиги ундан кам бўлмаган ва саратон ривожланишини чақирувчи моддалар: хризен, дибензантрен, дибензпирен ва бошқалар мавжуд. Сигарет тутуни таркибида булардан ташқари иккиламчи аминлар ҳам мавжуд. Улар оғиздаги сўлакка аралашиб ошқозонга тушади ва ёмон сифатли ўсмалар чақирувчи нитрозаминларни ташкил этади. Қизиқарлиси, тамакида табиий ва сунъий радиоактив моддалар мавжудлигидир. Тайёр маҳсулотларда (сигарет, папирос, сигара) радиоактив изотоп тамакига нисбатан оз миқдорда учрайди. Гап шундаки, радиоактив изотоп полоний тамакини фабрикаларда ишлаш жараёнида ва омборларда тайёр маҳсулотни сақлаш пайтида парчаланиб кетади. Бир қатор тадқиқотларда полоний тамакини ёниш маҳсулотларидаги нисбати аниланган. Ҳусусан, полоний тамаки кулини 9% да, чалачекилган чиқинди сигарет қолдиғида – 20%, сигарет фильтрида – 8 % ва тамаки тутунида – 50%ни ташкил этади. Чекишни қон-томир тизимига етқазадиган зарари мураккаб ва серқиррадир. Чекиш пайтида юрак уриши тезлашади ва бу сигаретни биринчи тортишидаёқ бошланади. Ўртача соғлом одамда юрак уриши дақиқада 70 та, чекиш пайтида 80-90 тага чиқади. Бир қисқаришда юрак 60-70 миллилитр қонни ҳайдайди, 1 дақиқада 4-6 литр, бир соатда бу рақам 300 литрга тенг бўлади. Энди тасаввур қилинг, юрак 70 марта эмас, 85 марта қисқармоқда. Агар ҳисоблаб чиқсак, юрак 24 соат ичида нормадаги 7000 литр қон эмас, 8470 литр қонни ҳайдаб берган бўлади. Мана чекиб қанчалик қўшимча юкламани юрагимизга берамиз! Агар одам соғлом бўлса бу юклама юракка унча катта эмас, лекин юрак касал бўлса, бу юклама қийинчилик билан ўтқазилади. Тадқиқотлар кўрсатишича, чеккан пайтда буйрак ости безлари қон босимини оширадиган гормонларни ажратади. Юрак анча қисқарган томирдар орқали қонни ҳайдаш учун кўпроқ куч сарфлайди. Томир диаметри қисқарса органларнинг қон билан таъминланиши ёмонлашади, терини ҳарорати пасаяди. Чекувчилар углерод пероксидини нафас олиб тортишганида қонда карбоксигеоглобин миқдори ошади, бу эса юрак мушакларини қон билан таъминланишини ёмонлаштиради. Атеросклероз касаллигини ривожланишини олимлар аниқлашди. Қандай қилиб атеросклероз ҳосил бўлишига чекиш сабабчи бўлиши мумкин? Чекишда катехоламинларни кўпайган миқдорда ҳосил бўлиши катта ролни ўйнайди. Катехоламинлар эса қонда липидлар (ёғлар) миқдорини ошишига олиб келади. Шу билан бирга аниқланганки, тамаки тутунидан қонга сингийдиган токсик моддалар С витаминини ушланиши бузилади, бу эса томирлар деворида холестеринни тўпланишига ва, шу билан бирга, томирни торайишига олиб келади. Юракнинг қон билан яхши таъминланмаслиги уни ёғ билан бойишига олиб келади. Шундай қилиб, чекиш атеросклероз ривожланишига, атеросклероз эса юрак ишемик касаллиги ҳолатларини кўпайишига олиб келади. Юрак ишемик касаллигини эса ҳозир “аср касаллиги” деб ҳам номлашади. “Ишемик” деган сўз грек iskhaimos – қонни тўҳтатадиган деган сўздан олинган. Юрак ишемик касаллигига юрак қон томирларида қон оқимини кескин камайтирадиган касалликлар гуруҳи киради. Юрак ишемик касаллигини келиб чиқиш сабаблари кўп, лекин асосийларидан бирлари бу гипертония ва атеросклероз. Гипертония ва атеросклерозни ривожланишида эса чекишни роли энг асосийлардандир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотини статистикасига қараганда, ишемик касалдан ўлим чекувчиларда кўп учрайди ва чекишни ташлаганларда анча камроқ миқдорда. Тўсатдан ўлим ҳолатлари чекувчиларда чекмайдиганларга қараганда тўрт баровар кўпроқ учрайди.

Next